Digital teckningssedel

  Teckning av aktier i Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb) med utnyttjande av teckningsoption

  Anmälan om teckning av aktier kan äga rum fram till och med 15 januari 2022, Både anmälningssedel och likvid måste vara Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb) tillhanda senast den sista teckningsdagen, 2022-01-15

  Betalning
  Betalning ska ske till Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb) Bankgiro 5762-0114, vid betalning,
  vänligen ange pers nr/Org nr som referens

  Fördelning av aktier
  Investerare som har lämnat in och undertecknat Teckningsansökan inom den avsatta tiden kommer att erbjudas aktier enligt styrelsens beslut. Styrelsen är bemyndigad att avbryta del av eller hela emissionen. Om styrelsen beslutar att avbryta emissionen kommer inbetalade medel till fullo att återbetalas. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption beräknas ske senast under mars månad 2022

  Utdelning
  Aktien är berättigad till utdelning från 2023 men bolagets policy är att inte erbjuda någon utdelning av vinsten utan att eventuella överskott återinvesteras i Sörbygden

  Teckningspris
  Teckningskursen är 1 000 kronor per Bygdeaktie

  Villkor i korthet
  Aktier tecknas i aktieposter om 5 st bygdeaktier á 1 000 kr = 5 000 kr
  Aktier tecknas i aktieposter om 10 st bygdeaktier á 1 000 kr = 10 000 kr
  Aktier tecknas i aktieposter om 100 st bygdeaktier á 1 000 kr = 100 000 kr

  Aktieteckning
  Härmed tecknar jag, genom samtidig betalning, det antal aktieposter i Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb) som anges nedan enligt villkoren för teckningsoptionen

  Teckningen sker i aktieposter* (skrolla i listan för att välja det belopp du vill teckna)

  Jag är medveten om att denna anmälan är bindande, samt att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att ändras av Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb), eller lämnas utan avseende. Härmed befullmäktigas Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb) att verkställa teckning enligt ovan

  Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är GDPR lagen. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt dataregister. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.